Fisksätra Katthems stadgar

§1 
Föreningen Fisksätra Katthem är en ideell förening med följande syfte: 
1) att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras. 
2) att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på 
Katthemmet eller på annat sätt. 
3) att när katten är intagen på Katthemmet, se till att den får den vård 
som behövs. 
4) att när kattens hälsotillstånd medger, placera den i ett nytt hem, 
med ett kontrakt där ägaren bl.a. förbinder sig att väl vårda katten. 
En avgift, kostnadsbidrag för katterna, erläggs av köparen vid 
leveransen, enligt styrelsens beslut. 
5) att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplysa om 
nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han-och 
honkatter för att få ner kattbeståndet. 
6) att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och 
upphittade katter, för att om möjligt kunna återplacera dessa hos rätte 
ägaren. 
7) att endast efter samråd med veterinär låta avliva obotligt sjuka eller 
svårt skadade katter. 

§2 
Var och en som godkänner Föreningen Fisksätra katthems syfte 
är välkommen att bli medlem. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. 
För att äga rösträtt måste du arbeta aktivt på katthemmet. 

§3 
Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess 
intressen, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut om 
uteslutning fattas av styrelsen. 

§4 
Styrelsen skall bestå av lägst tre, högst fem ledamöter jämte två 
suppleanter. Dessa skall vara arbetande medlemmar och väljs på 
årsmötet. 
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter är 
kallade samt minst hälften är närvarande. Vid styrelsemöte skall 
protokoll föras, detta skall finnas tillgängligt på Katthemmet 

§5 
Hos föreningen skall finnas en föreståndare, som ansvarar för den 
löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen 
meddelar. Föreståndaren skall vara föredragande i styrelsen